BIOLOGICKÉ PRŮZKUMY

biologický (přírodovědný) průzkum slouží k poznání květeny a fauny konkrétního území. Většinou se nejedná o pouhý výčet zjištěných druhů, ale nalezneme v něm i údaje o jejich početnosti, ohrožení, ochraně, ekologii a biologii. Zvláštní pozornost bývá věnována druhům vzácným a zvláště chráněným.
Součástí biologických průzkumů mohou být různá doporučení k realizaci konkrétního plánu, ev. častým požadavkem je analýza potřeb výjimek z ochranny zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (s podrobným rozborem, které druhy jsou konkrétním záměrem dotčené, jakým způsobem a v jakých případech) s návrhem opatření ke snížení nebo odstranění negativních dopadů, případně s návrhem kompenzačních opatření.
Běžné jsou orientační biologické průzkumy se zaměřením např. jen na některé druhy (často jen druhy zvláště chráněné), skupiny organizmů, nebo provedené ve zkráceném období (např. jen jarní období), ev. se může jednat je o kontroly výskytu některých organizmů.

Jak Vám pomůžeme?

Náš tým zajistí průzkum rostlin a živočichů (obratlovci i bezobratlí). Používáme standardní a uznávané metody.