Vybrané zakázky za rok 2007:

DENDROLOGICKÁ STUDIE, klientem byla obchodní společnost z Prahy

Zahrada v Liberci

Dendrologická studie vegetačních prvků větší zahrady v Liberci - Starý Harcov.

Výsledky práce budou použity jako podklad pro další využití lokality.

PŘÍRODOVĚDNÝ PRŮZKUM, klientem byl úřad státní správy z Ústí nad Labem

Orientační hydrobiologický průzkum - odvodňovací kanály PR Pístecký les (okr. Litoměřice).

Byl proveden jednoduchý a časově nenáročný hydrobiologický průzkum odvodňovacích kanálů a mrtvých říčních ramen. Průzkum se zaměřil na vodní makrofytní květenu a faunu vodních bezobratlých, obojživelníků, plazů a okrajově i vodních savců v předem vytypovaných úsecích jednotlivých odvodňovacích kanálů a mrtvých ramen řeky. Z bezobratlých živočichů byli determinováni zástupci vodního hmyzu, korýšů, měkkýšů, kroužkovců a ploštěnců tak, aby to bylo účelné zejména ve vztahu k možnému výskytu zvláště chráněných druhů organizmů. Výsledky průzkumu by měly být použity k posouzení záměru na odstranění bahnitých sedimentů z vodních kanálů pomocí trhaviny a mechanizace.

PŘÍRODOVĚDNÝ PRŮZKUM, klientem byl úřad státní správy z Ústí nad Labem

Lužní les v PR Myslivna

Orientační hydrobiologický průzkum - odvodňovací kanály PR Myslivna (okr. Litoměřice).

Byl proveden jednoduchý a časově nenáročný hydrobiologický průzkum odvodňovacích kanálů a tůní. Průzkum se zaměřil na vodní makrofytní květenu a faunu vodních bezobratlých, obojživelníků, plazů a okrajově i vodních savců v předem vytypovaných úsecích jednotlivých odvodňovacích kanálů a mrtvých ramen řeky. Z bezobratlých živočichů byli determinováni zástupci vodního hmyzu, korýšů, měkkýšů, kroužkovců a ploštěnců tak, aby to bylo účelné zejména ve vztahu k možnému výskytu zvláště chráněných druhů organizmů. Výsledky průzkumu by měly být použity k posouzení záměru na odstranění bahnitých sedimentů z vodních kanálů pomocí trhaviny a mechanizace.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem byla fyzická osoba z Chomutova

Zpracovali jsme biologické hodnocení vlivů záměru stavby rodinných domů v lokalitě „U Kačáku“ v Chomutově na populace volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Přírodovědný průzkum, který byl součástí biologického hodnocení, byl zaměřen na vyšší rostliny a z živočichů na obratlovce, vyjma ryb a letounů. Přírodovědný průzkum řešil jarní i letní aspekt potenciálně dotčeného území. Výstupem biologického hodnocení byla konkrétní opatření na zmírnění nebo odstranění negativních vlivů spojených s případnou realizací záměru.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem byla obchodní společnost z Prahy

Lokální biocentrum Stříška

Zpracovali jsme biologické hodnocení vlivů variantního záměru stavby silnice II. třídy z obce Luby na Karlovarsku (okr. Cheb) k hraničnímu přechodu se SRN.

Přírodovědný průzkum, který byl součástí biologického hodnocení, byl zaměřen na vyšší rostliny a z živočichů na obratlovce vyjma ryb a letounů. Přírodovědný průzkum řešil jarní i letní aspekt potenciálně dotčeného území všech tří variant. Byla vybrána varianta, která je ve vztahu k ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin nejméně konfliktní. Dále byla navržena opatření, která částečně odstraňují dopad negativních vlivů stavby ve vybrané variantě, částečně tyto vlivy zmírňují nebo snižují pravděpodobnost, že nastanou.

PŘÍRODOVĚDNÝ PRŮZKUM, klientem byl výzkumný ústav z Mostu

Byl zpracován přírodovědný průzkum lokality (rekultivace dolu Rudý sever), vybrané k realizaci záměru vytvoření místa aktivního odpočinku obyvatel.

Zkoumané území je situováno cca 1 km západně od Litvínova (okr. Most), mezi Horním Litvínovem a obcí Janov. Přírodovědný průzkum byl zaměřen pouze zoologicky. Jeho cílem bylo provést ve vztahu k záměru efektivní inventarizaci vybraných skupin členovců a ptáků. Dle zadání investora byl při průzkumu členovců kladen zvláštní důraz na možný výskyt zvláště chráněných druhů xylofágního hmyzu, zejména na možný výskyt páchníka hnědého (Osmoderma eremita) v dutinách a korunách starých stromů. V zadání investora byl také požadavek na co nejpřesnější lokalizaci ptačích hnízd v trasách projektovaných cest. Tomuto požadavku jsme se také snažili s maximální pečlivostí vyhovět.

PŘÍRODOVĚDNÝ PRŮZKUM, klientem byl výzkumný ústav z Mostu

Olšina

Zpracovali jsme přírodovědný průzkum lokalit na vnitřní výsypce dolu ČSA a v jejím blízkém okolí (území východně od Jirkova, okr. Chomutov a Most).

Průzkum byl zaměřen na obratlovce mimo ryb a letounů a na cévnaté rostliny vyjma dřevin. Přírodovědný průzkum bude použit jako součást dokumentace k posouzení záměru revitalizace území.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem byla příspěvková organizace ze Sokolova

Zpracovali jsme biologické hodnocení vlivů záměru stavby silničního obchvatu obce Horní Blatná na faunu a flóru (okr. Karlovy Vary).

Obchvat má dle územního plánu za úkol vyhnout sil. II/221 mimo obec Horní Blatná. Začátek je v úseku před obcí směrem od Perninku , konec je v části zvané Ochsendorf ve směru na Potůčky. Trasa obchvatu řeší kolizní body v obci. Studie obchvatu je zpracována ve dvou variantách. Biologické hodnocení se zabývá možným dopadem negativních vlivů na volně žijící zvířata a planě rostoucí rostliny a navrhuje konkrétní opatření jak tyto vlivy eliminovat.

DENDROLOGICKÁ STUDIE, klientem byla obchodní společnost z Prahy

Mohutné lípy v obci Luby

Zpracovali jsme dendrologickou studii tří variant záměru stavby silnice II. třídy z obce Luby (okr. Aš) ke státní hranici se SRN.

Cílem studie bylo vytvořit dostatečně kvalitní podklady k výběru té varianty silnice, která bude spojena s nejmenším rozsahem kácení dřevin a s nejmenším rozsahem škod na zejména hodnotných dřevinách.

DENDROLOGICKÁ STUDIE a PŘÍRODOVĚDNÝ PRŮZKUM, klientem byla obchodní společnost z Chlumce

Zpracovali jsme dendrologickou studii společně s přírodovědným průzkumem zaměřeným na vyšší rostliny a obratlovce v lokalitě určené ke stavbě skladové kapacity pohonných hmot.

Lokalita leží v areálu firmy Čepro a. s. v k. ú. obce Hněvice poblíž Roudnice nad Labem.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem byla obchodní společnost z Prahy

Mobilní stabilizační jednotka

Zpracovali jsme biologické hodnocení vlivů stavby a provozu mobilní stabilizační jednotky sloužící ke zpracovávání nebezpečných druhů odpadů na volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny.

Mobilní stabilizační jednotka je situována v k. ú. obce Malhostice (okr. Teplice). Podkladem pro biologické hodnocení byl přírodovědný průzkum dotčené lokality a jejího okolí.

DENDROLOGICKÁ STUDIE, klientem byla projekční firma z Rakouska (Vídeň)

Dendrologický průzkum vegetačních prvků v areálu školy v Praze Smíchově (ulice Drtinova).

Hodnoceny byly dvě parcely užívané jako park a nádvoří. Lokalita leží v památkově chráněném území.

DENDROLOGICKÁ STUDIE, klientem byla příspěvková organizace z Prahy

Odpočívka na 3 km dálnice D11

Dendrologický průzkum vegetačních prvků odpočívadla na 3 km dálnice D11 poblíž Horních Počernic.

Dendrologická studie dvou menších vegetačních prvků na odpočívadle v blízkosti čerpací stanice PHM.