HODNOCENÍ VLIVŮ

Je součástí povinností investorů dle §67 zákona č. 114/1992 Sb. - o ochraně přírody a krajiny. Jedná se o poměrně komplexní expertízu, kdy se provádí hodnocení vlivu konkrétní stavby nebo plánovaného využití krajiny na jednotlivé zájmy ochrany přírody (obecná ochrana přírody a krajiny, zvláště chráněná území, památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů a nerostů). Hodnocení vlivů provádí osoba s příslušnou autorizací MŽP ČR.

Jak Vám pomůžeme?

Hodnocení provádíme od roku 2006, máme zkušenosti s hodnocením široké škály různých projektů v oblastech těžby nerostných surovin, energetiky, výrobního průmyslu, bydlení. Součástí hodnocení jsou i návrhy eliminace, zmírnění či kompenzace negativních dopadů konkrétní stavby, využití krajiny. Efektivně dokážeme pomoci s realizací i rozsáhlých a problematických záměrů (např. postup těžby v dobývacích prostorech, plány nových obytných čtvrtí, průmyslové zóny). Dokážeme realizovat celé hodnocení včetně podkladových průzkumů (dendrologie, krajinný ráz, biologické průzkumy).

Ve fázi projektové přípravy Vašeho záměru dokážeme v rámci konzultací a vstupních analýz eliminovat rizika závažných zásahů s cílem vyhnout se povinnosti hodnocení vlivů.

Záměr Smíchov City South
Záměr FVE Severní lom - jih
Záměr FVE Záluží
Záměr postup těžby na lomu Vršany