PORADENSTVÍ, ANALÝZY

Problematika ochrany přírody dle zákona č. 114/1992Sb. je do značné míry nepřehledná, nejasná, regionálně odlišná, laikům často jen obtížně srozumitelná. Naše kancelář v oboru působí již od roku 2006, a i do té doby jsme sbírali užitečné zkušenosti na různých pozicích v odborné i akademické sféře. Naše zkušenosti jsou Vám k dispozici.

V rámci poradenství nabízíme i pomoc při řešení standardních i nestandardních situací z hlediska ochrany přírody a krajiny při povolování staveb, při řešení a prevenci komplikací u konkrétních projektům, v projektové přípravě, při jednáních na úřadech, připravíme texty žádostí o výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů, návrhy kompenzačních a zmírňujících opatření atd.

Velmi žádanou službou jsou konzultace a analýzy v projektové přípravě konkrétních staveb, kdy na základě předběžného posouzení rizik a dopadů je společným cílem provedení takových modifikací záměru, aby jeho projekt byl dobře realizovatelný, méně konfliktní, aby nebyl spojen se závažnými zásahy z hlediska jednotlivých zájmů ochrany přírody.

Mimo hlavní činnosti provádíme i další užitečné expertízy. Jedná se zejména o subdodávky dílčích služeb a kapitol EIA, předběžné analýzy rizik konkrétních záměrů ve vztahu k ochraně přírody a krajiny, vyhodnocení biologického potenciálu zadaného prostoru, stanovení funkčního potenciálu území (FUPO), aplikace speciálních metod hodnocení apod.