Vybrané zakázky za rok 2006:

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ, klientem byla obchodní společnost z Teplic

Dolnojiřetínský mokřad

Biologické hodnocení území rekultivace Centrum - Dolní Jiřetín (ve spolupráci s Báňskými projekty Teplice a. s.).

Přírodovědný průzkum dotčeného území se zaměřil na květenu vyšších rostlin. Údaje o výskytu živočišných druhů byly převzaty z dříve provedených průzkumů. Bylo provedeno hodnocení možných vlivů souvisejících s hlubinnou těžbou hnědého uhlí stěnovým porubem. Byla formulována doporučení k omezení případných negativních vlivů na zjištěné organizmy.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ, klientem byla obchodní společnost z obce Bradlec

Biologické hodnocení vlivů plánované stavby sportovního areálu v lokalitě Bradlec.

Přírodovědný průzkum lokality (bývalé pole a svah zarůstající křovinami) byl zaměřen na vyšší rostliny a z živočichů na obratlovce se zvláštním zřetelem na avifaunu území. Provedli jsme hodnocení možných vlivů stavby sportovního areálu na zjištěné druhy organizmů, zároveň jsme navrhli opatření na omezení negativních dopadů.

Na žádost investora jsme navrhli texty žádostí o výjimky ze zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

PŘÍRODOVĚDNÝ PRŮZKUM, klientem byl státní podnik z Chomutova

Přeložka Modlanského potoka

Základní přírodovědný průzkum přeložky Modlanského potoka.

Přírodovědný průzkum linie toku (betonové koryto přeložky potoka) byl zaměřen na poznání fauny obratlovců a vodních bezobratlých. Průzkum byl zpracován pro účely posouzení záměru na odbahnění toku.

PŘÍRODOVĚDNÝ PRŮZKUM, klientem byla obchodní společnost z Prahy

Základní přírodovědný průzkum území vybraného k umístnění základní stanice GSM v lokalitě Lada.

Přírodovědný průzkum lokality (okraj lesa) byl zaměřen na květenu vyšších rostlin a z živočichů na obratlovce (s důrazem na avifaunu území) a mravence. Byla doporučena některá opatření na omezení negativních vlivů na zjištěné vzácné a zvláště chráněné druhy organizmů. Přírodovědný průzkum byl zpracován pro účely posouzení záměru na výstavbu stožáru a základní stanice GSM (T - mobil).