Vybrané zakázky za rok 2011:

ODBORNÝ DOZOR STAVBY - klientem je firma z Českých Budějovic

Jordán

Provádíme odborný dozor při revitalizaci nádrže Jordán v městě Tábor.

HODNOCENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ - klientem je obchodní společnost z Lišova

Vyhodnotili jsme vlivy na krajinný ráz stavby skladových objektů v obci Hory u Jenišova (okr. Karlovy Vary).

DENDROLOGICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM - klientem je obchodní společnost z Ostravy

Dendrologická inventarizace
zpustlého pozemku v Hloubětíně

Zpracování inventarizace dřevin na zpustlém pozemku v Praze Hloubětíně

BIOLOGICKÉ PRŮZKUMY - klientem jsou stavební firmy a majitelé bytových jednotek

Zpracovali jsme biologické průzkumy se zaměřením na hnízdní ptactvo a výskyt netopýrů v 9 panelových domech v Bílině. Průzkumy byly požadovány příslušnými úřady z důvodu zateplování těchto objektů.

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - klientem je společnost z Lišova

Ohře u mostu
v obci Šemnice

Provedli jsme biologický průzkum se zaměřením na cévnaté rostliny a vybrané relevantní skupiny obratlovců a bezobratlých v území potenciálně dotčeném stavbou nového nebo rekonstrukcí stávajícího mostu v obci Šemnice na Karlovarsku.

PLÁNY PÉČE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ - klientem je Krajský úřad Ústeckého kraje

Zpracovali jsme návrhy péče pro 5 zvláště chráněných území v Ústeckém kraji - PR Trupelník, PP Vrása, PR Malhostický rybník, PR Dřínek, PP Husův vrch.

ODBORNÉ DENDROLOGICKÉ POSUDKY - různí klienti

Jilm drsný pod Starým královským palácem
na Pražském hradě

V roce 2011 jsme zpracovali odborné dendrologické posudky pro Správu Pražského hradu, Magistrát v Děčíně a pro soukromé osoby.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ, klientem je společnost z České Lípy

Na základě dodaných biologických průzkumů jsme zpracovali biologické hodnocení záměru revitalizace nivy Knovízského potoka u Kamenného Mostu.

ODBORNÉ EXPERTÍZY, KONZULTACE A PORADENSTVÍ, klientem je velká těžební společnost z Mostu

Zajišťujeme kompletní servis k získání výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů k záměru rozšíření těžby hnědého uhlí.

AKTUALIZACE BIOLOGICKÉHO PRŮZKUMU - klientem je velká těžební společnost v Mostě

Cílem práce bylo aktualizovat druhové seznamy cévnatých rostlin a živočichů v prostoru dotčeném povolenou hornickou činností se zvláštním důrazem na druhy zájmové z hlediska speciální ochrany přírody (druhy zvláště chráněné ve smyslu vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.), analyzovat potřebu výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a připravit podklad pro žádost o tyto výjimky.

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - klientem je společnost z Lišova

Část prostoru vybraného
k stavbě bytového domu

Biologický průzkum pozemků v ulici Nad Turbovou v Praze 5 - Košíře, s cílem zaznamenat jarní a časně letní aspekt květeny cévnatých rostlin, fauny relevantních skupin obratlovců a zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů, analyzovat případnou potřebu výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů při realizaci záměru výstavby bytových domů, a formulovat doporučení k realizaci záměru stavby bytových domů z hlediska ochrany rostlin a živočichů.

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - klientem je společnost z Lišova

Biologický průzkum pozemků v ulici Na Stárce v Praze 5 - Košíře, s cílem zaznamenat jarní a časně letní aspekt květeny cévnatých rostlin, fauny relevantních skupin obratlovců a zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů, analyzovat případnou potřebu výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů při realizaci záměru výstavby bytových domů, a formulovat doporučení k realizaci záměru stavby bytových domů z hlediska ochrany rostlin a živočichů.

DENDROLOGICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM - klientem je společnost z Lišova

Část prostoru vybraného
k stavbě bytového domu

Provedli jsme inventarizaci dřevin a jejich porostů na pozemcích vybraných k stavbě bytového domu v ulici Nad Turbovou v Praze.

DENDROLOGICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM - klientem je společnost z Lišova

Provedli jsme inventarizaci dřevin a jejich porostů na pozemcích vybraných k stavbě bytových domů v ulici Na Stárce v Praze.

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - klientem je společnost z Radovesic

Pískovna Chotěšov

Cílem průzkumu bylo zaznamenat jarní a časně letní aspekt květeny a fauny relevantních skupin obratlovců a bezobratlých v prostoru aktivní pískovny u obce Chotěšov.

CHARAKTERISTIKA A VYHODNOCENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ - klientem je společnost z Prahy

Cílem práce bylo charakterizovat a vyhodnotit prvky střední a vysoké zeleně v části nivy Červenomlýnského (Mratínského) potoka, formulovat rámcové zásady péče o zeleň pro jednotlivé pozemky.

AKTUALIZACE BIOLOGICKÉHO PRŮZKUMU - klientem je společnost z Lišova

Nově vzniklá vodní plocha a travní porost
na místě původních agrokultur

Aktualizace biologického průzkumu prostoru vybraného pro realizaci záměru Lesoparku s golfovým hřištěm v obci Bitozeves. Aktualizovali jsme starší průzkumy z roku 2009.

SROVNÁVACÍ ORIENTAČNÍ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - klientem je společnost z Mostu

Biologické porovnání vytypovaných nádrží v okolí Mostu (jezera Ležáky, Mariánské Radčice, Braňany - těžebna bentonitu) z hlediska jejich vhodnosti k realizaci záměru přečerpávací vodní elektrárny.

ORIENTAČNÍ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - klientem je velká elektrárenská společnost

Elektrárna Počerady

Orientační biologický průzkum se zaměřením na kontrolu výskytu plazů a obojživelníků v areálu a okolí elektrárny Počerady v souvislosti se záměrem zbudovat protipovodňovou bariéru a přípojku plynovodu.

ORIENTAČNÍ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - klientem je státní podnik

Orientační biologický průzkum v časně jarním aspektu se zaměřením na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů v nivě Ploužnického potoka u Ploužnice pod Ralskem.

DENDROLOGICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM - klientem je projekční kancelář z Prahy

Zahrada domu
v ulici Polská v Praze

Provedli jsme inventarizaci dřevin v zahradě domu v ulici Polská v Praze.

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM, klientem je orgán státní správy

Realizujeme biologický průzkum se zaměřením na faunu obojživelníků na 2 mokřadních lokalitách ve šluknovském výběžku.

DENDROLOGICKÁ INVENTARIZACE, klientem je projekční kancelář z Prahy

Zeleň v zahradě - Klánovice

Provedli jsme dendrologickou inventarizaci a ocenění dřevin rostoucích v prostoru privátní zahrady v Praze Klánovicích.

IMPLEMENTACE NATURA 2000 v Ústeckém kraji, klientem je Krajský úřad Ústeckého kraje

V roce 2011 realizujeme celkem 18 dílčích zakázek v souvislosti s 2. etapou implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji. Jedná se o biologické inventarizační průzkumy, návrhy na vyhlášení zvláště chráněných území a návrhy plánů péče.