Vybrané zakázky za rok 2015:

BIOLOGICKÝ DOZOR - klientem je AZ Elektrostav a. s.

Vykonávali jsme biologický dozor stavby přeložky nadzemního vedení VVN - V144 v prostoru Hořanské výsypky na Mostecku.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ - klientem je firma Vagro spol. s r. o.

Biologické hodnocení záměru rekultivace bývalé cihelny dle zákona č. 114/1992Sb. provedené autorizovanou osobou včetně vyhotovení podkladových biologických průzkumů. Lokalita záměru se nachází u obce Loucká na Roudnicku.

BIOLOGICKÝ DOZOR - klientem je KS Kolbenschmidt CZ a. s.

Realizovali jsme biologický dozor při stavbě výrobní haly v Chabařovicích.

DENDROLOGICKÉ POSUDKY - klientem je Správa Pražského hradu nebo přímo Kancelář prezidenta republiky

Zpracováváme odborné dendrologické posudky v areálu Pražského hradu.

DENDROLOGICKÉ POSUDKY - různí klienti

V roce 2015 jsme zpracovávali zjednodušené a podrobné dendrologické posudky (posudky včetně stabilitních výpočtů) v Praze, Mostu, Mnichově Hradišti, Lomu, Hrobčicích, Děčíně, Žatci, Litoměřicích, Přísečnici. Celkem jsme v tomto roce posoudili 124 stromů.

BIOLOGICKÝ MONITORING - Vršanská uhelná a. s.

Realizujeme a kompletujeme každoroční monitoring vybraných zvláště chráněných druhů v těžebním prostoru lomů Vršany a Jan Šverma. Spolupráce s ČSO.

BIOLOGICKÉ PRŮZKUMY STAVEB - různí klienti

Jedná se o menší biologické průzkumy staveb ev. i rozsáhlejších objektů a areálů před jejich plánovanou rekonstrukcí či přestavbou. Celkem lze do této kategorie zařadit 23 akcí v Mostě (např. Plicní oddělení Mostecké nemocnice, 15., 17. a 18. ZŠ, domov důchodců), Litvínově (celkem 9 objektů včetně domova důchodců v Janově), Bílině (3 objekty včetně části areálu firmy Hakim s. r. o.), Bečově, na Cínovci (kostel), v Teplicích, Lomu, Chomutově, Prunéřově, Ohníči (areál firmy Het spol. s r. o.) a Štrbicích. Průzkumy se zaměřují na výskyt netopýrů a ptactva s vazbou na řešené objekty.

DENDROLOGICKÉ POSUDKY, INVENTARIZACE - klientem je obec Hrobčice

Zpracování dendrologických inventarizací zeleně podél silnic na Hrobčicku, posouzení různých stromořadí, jednotlivých stromů a jejich skupin.

DENDROLOGICKÉ POSUDKY - klientem je město Žatec

Vyhotovení dendrologických posudků v Komenského aleji (I. a II. etapa) a dále několika jednotlivých dřevin.

DENDROLOGICKÁ INVENTARIZACE - klientem je Omexon GA Energo s. r. o.

Vypracovali jsme inventarizaci stromové zeleně v ú seku dotčeném pokládky podzemní přípojky VN v souvislosti s výstavbou výrobní haly NEXEN v průmyslové zóně Triangle na Žatecku.

DENDROLOGICKÝ POSUDEK - klientem je město Duchcov

Netradiční zakázka v podobě dendrologického posouzení smrku vybraného jako vánoční strom v Duchcově.

DOZOR PŘI ZÁCHRANNÉM TRANSFERU - klientem je Vršanská uhelná a. s.

Odborné zajištění a dohled odborně způsobilou osobou při záchranném sběru a transferu živočichů z odvodňovaného mokřadu v dobývacím prostoru Slatinice.

BIOLOGICKÉ DOZORY NA STAVBÁCH - různí klienti

Výkon biologického dozoru při rekonstrukcích (hlavně zateplování) bytových domů a jiných objektů v Bílině, Litvínově, Teplicích, Krupce, Meziboří, Chomutově.

DENDROLOGICKÁ INVENTARIZACE - klientem je město Louny

Zpracovali jsme inventarizaci stromové zeleně v Městském parku Louny a v prostoru lounského výstaviště a okolí. Součástí bylo doporučení k ošetření jednotlivých dřevin.

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - klientem je Severní energetická a. s.

Zpracování biologického průzkumu jako podkladu pro projekt rekonstrukce části Vesnického potoka v prostoru mezi velkolomem ČSA a Národní přírodní rezervací Jezerka.

DENDROLOGICKÁ INVENTARIZACE A BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - klientem je LINE Architektura s. r. o.

Vyhotovení komplexní studie řešící ochranu přírody na pozemcích v ulici  Kurandové v Praze pro účely záměru výstavby bytových domů.

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - klientem je Aquatest a. s.

Pořízení biologického průzkumu včetně průzkumu ryb v úseku Doubického potoka v obci Doubice na Děčínsku. Průzkum pro účely rekonstrukce části koryta s ohledem na jeho umístění v chráněné krajinné oblasti.

ZÁCHRANNÝ TRANSFER RAKŮ - klientem je firma Lesors s. r. o.

Byl proveden průzkum úseku Čižického potoka v obci Čižice na Plzeňsku na výskyt raků, přičemž jsme byli na základě objednávky připraveni na jejich záchranný sběr a transfer do vhodné části toku, a to v souladu s udělenou výjimkou z ochrany tohoto druhu. Žádní raci však nalezeni nebyli, tudíž objednaný transfer nemusel být proveden.

DENDROLOGICKÁ INVENTARIZACE - klientem je město Louny

Zpracovali jsme inventarizaci stromové zeleně na ostrově řeky Ohře (u mlýna) a na březích a svazích k břehům řeky pod budovou magistrátu města Louny.

DENDROLOGICKÁ INVENTARIZACE - klientem je LINE Architektura s. r. o.

Provedení inventarizace dřevinné zeleně na pozemcích určených k výstavbě domu v obci Přední Kopanina u Prahy.

DENDROLOGICKÁ INVENTARIZACE - klientem je statutární město Most

Realizace dendrologické inventarizace dřevinné zeleně v parčíku v obci Vtelno u Mostu. 

MONITORING FAUNY A FLÓRY - klientem je Vršanská uhelná a. s.

Průběžné sledování fauny a flóry na vymezených plochách Vršanské uhelné a. s. pro potřeby dosud nespecifikovaných biologických expertíz.

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM A ANALÝZA RIZIK - klientem je EBM - Expert Building Management, s.r.o.

Provedení biologického průzkumu lokality v blízkosti nádrže Hostivař, identifikace a vyhodnocení možných problémů z hlediska státní ochrany přírody.

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - klientem je firma Domy78 s. r. o.

Realizace biologického průzkumu pozemku v Krušných horách se zaměřením na výskyt koprníku štětinolistého (Meum athamanticum).

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - klientem je soukromý stavebník

Provedení biologického průzkumu stavební parcely pro účely stavebního řízení.