Vybrané zakázky za rok 2008:

DENDROLOGICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM, klientem je obchodní společnost z Lišova

Památná alej v obci Doubrava

Zpracováváme dendrologický inventarizační průzkum záměru rekonstrukce silnice III. třidy mezi obcemi Mýtina a Lipová. Součástí průzkumu je i hodnocení záměru na památnou alej v obci Doubrava.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem je obchodní společnost z Lišova

Zpracováváme biologické hodnocení záměru rekonstrukce silnice III. třídy mezi obcemi Mýtina a Lipová (okr. Cheb). Jako podklad pro tuto studii provádíme přírodovědné průzkumy se zaměřením na relevantní skupiny obratlovců a cévnaté rostliny.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem je úřad státní správy v Teplicích

Veverka obecná
v Zámeckém parku v Teplicích

Zpracovali jsme biologické hodnocení zásahu do stromového patra Zámeckého parku v Teplicích. Jako jeden z podkladů pro biologické hodnocení vlivů záměru jsme provedli přírodovědný průzkum se zaměřením na živočichy s vazbou na porosty dřevin (obratlovci a vybrané druhy bezobratlých).

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem je obchodní společnost z Lišova

Provedli jsme biologické hodnocení záměru rekonstrukce železničního podjezdu a stavby nové silnice poblíž obce Pernink (okr. Karlovy Vary). Jako podklad pro biologické hodnocení jsme zpracovali přírodovědný průzkum dotčeného území, který byl zaměřen na cévnaté rostliny a z živočichů na obratlovce vyjma ryb a letounů.

PŘÍRODOVĚDNÝ PRŮZKUM, klientem je obchodní společnost z Prahy

Nevydařená rekultivace deponie
elektrárenského popílku v obci Světec

Provedli jsme přírodovědný průzkum lokality potenciálně dotčené stavbou fotovoltaické elektrárny v obci Světec na Teplicku. Průzkum byl zaměřen na obratlovce a cévnaté rostliny.

DENDROLOGICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM, klientem je obchodní společnost z Lišova

Zpracovali jsme dendrologický inventarizační průzkum území dotčeného plánovanou rekonstrukcí železničního podjezdu a stavbou nové silnice poblíž obce Pernink (okr. Karlovy Vary).

DENDROLOGICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM, klientem je obchodní společnost z Lišova

Většina porostů dřevin v oblasti Hroznětína
má mokřadní charakter

Zpracovali jsme dendrologický inventarizační průzkum území dotčeného plánovanou výstavbou silničního obchvatu města Hroznětína (okr. Karlovy Vary).

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem je obchodní společnost z Chebu

Zpracovali jsme biologické hodnocení záměru výstavby rybího přechodu na hrázi malé vodní elektrárny na Lobezském potoce. V rámci biologického hodnocení byla formulována doporučení k typu a realizaci migračního zařízení.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem je obchodní společnost z Lišova

Polnosti v okolí Hroznětína

Zpracovali jsme biologické hodnocení záměru silničního obchvatu obce Hroznětín (okr. Karlovy Vary). Jako podklad pro biologické hodnocení jsme provedli přírodovědné průzkumy zaměřené na flóru vyšších rostlin a faunu obratlovců.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem je velká těžařská společnost z Mostu

Zpracovali jsme biologické hodnocení záměru rozšíření lomu Vršany (okr. Most) a jeho následné rekultivace na planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichy. Jako podklad pro hodnocení jsme zajistili komplexní přírodovědný průzkum dotčeného území (vegetace, fauna obratlovců i bezobratlých).

KAPITOLY DOKUMENTACE EIA, klientem je velká těžařská společnost z Mostu

Do dokumentace EIA záměru rozšíření lomu Vršany (okr. Most) a jeho následné rekultivace jsme připravili kapitoly týkající se životního prostředí.

HODNOCENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ, klientem je velká těžařská společnost z Mostu

K plánovanému rozšíření lomu Vršany (okr. Most) jsme zpracovali studii hodnotící vlivy na krajinný ráz. Studie se zabývala také následnou rekultivací těžbou dotčeného území.

DENDROLOGICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM, klientem je velká těžařská společnost z Mostu

Zpracovali jsme dendrologický inventarizační průzkum dřevin rostoucích v oblasti plánovaného rozšíření lomu Vršany (okr. Most).

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem je obchodní společnost z Lišova

Zpracovali jsme biologické hodnocení vlivů záměru obchvatu obce Veselov (okr. Karlovy Vary) na volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny. Jako podklad pro biologické hodnocení jsme provedli přírodovědný průzkum dotčeného území zaměřený na obratlovce a cévnaté rostliny.

DENDROLOGICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM, klientem je obchodní společnost z Lišova

Silnice k Veselovu

Zpracovali jsme dendrologický inventarizační průzkum území dotčeného záměrem stavby obchvatu obce Veselov (okr. Karlovy Vary).

DENDROLOGICKÉ POSUDKY, klientem byla velká energetická společnost

Zpracovali jsme dendrologické posudky na 160 stromů v areálu rozvodné stanice v obci Výškov (okr. Louny) a na okolních pozemcích. Posudky byly zaměřeny na zhodnocení stability jednotlivých stromů.

PŘÍRODOVĚDNÝ PRŮZKUM, klientem je úřad státní správy z Ústí nad Labem

Platanthera bifolia

Zpracovali jsme botanický inventarizační průzkum Evropsky významné lokality V kuksu. Průzkum byl zaměřen na cévnaté rostliny. Součástí projektu bylo také zpracování návrhu zvláště chráněného území a jeho plánu péče.

PŘÍRODOVĚDNÝ PRŮZKUM, klientem je úřad státní správy z Ústí nad Labem

Zhotovili jsme botanický inventarizační průzkum Evropsky významné lokality Údlické Doubí. Průzkum byl zaměřen na cévnaté rostliny.

PŘÍRODOVĚDNÝ PRŮZKUM, klientem je úřad státní správy z Ústí nad Labem

Rotunda sv. Jiří - Říp

Provádíme botanický inventarizační průzkum Evropsky významné lokality Hora Říp. Průzkum je zaměřen na cévnaté rostliny.

PŘÍRODOVĚDNÝ PRŮZKUM, klientem je podnikatel z Ústí nad Labem

Zpracovali jsme botanický průzkum rozsáhlejší lokality v blízkosti obce Blatno (okr. Chomutov). Průzkum byl proveden za účelem posouzení záměru realizace odpočinkového centra.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem je obchodní společnost z Lišova

Lokální biokoridor v nivě
bezejmenného přítoku Velké Všeboře

Zpracovali jsme biologické hodnocení záměru stavby přeložky silnice II. třídy z Maškova na Svatý Kříž (okr. Cheb). Jako podklad pro hodnocení jsme provedli přírodovědný průzkum dotčeného území se zaměřením na cévnaté rostliny a z živočichů na obratlovce vyjma ryb a letounů.

AKTUALIZACE MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ, klientem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Provádíme aktualizace mapování biotopů v několika oblastech Ústeckého kraje.

PŘÍRODOVĚDNÝ PRŮZKUM, klientem je výzkumný ústav z Mostu

Bílý potok poblíž
Chemopetrolu Litvínov

Provedli jsme přírodovědný průzkum linie budoucí revitalizace Bílého potoka poblíž obce Záluží (okr. Most). Předmětem průzkumu byly vyšší rostliny, obratlovci vyjma letounů a některé skupiny vodních bezobratlých živočichů.

PROJEKT POSÍLENÍ POPULACÍ KRITICKY OHROŽENÉ HVĚZDNICE ALPSKÉ NA ČESKÝCH LOKALITÁCH

Ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti České středohoří realizujeme projekt posílení populací kriticky ohrožené rostliny hvězdnice alpské (Aster alpinus) na lokalitách Bořeň u Bíliny a Sedlo u Úštěka. Projekt spočívá ve vysazování sazeniček získaných z autotchtonního semenného materiálu na vhodná skalní stanoviště. Naší zásluhou byla zachráněna populace tohoto druhu v lokalitě Sedlo. Projekt je financován ze soukromých zdrojů.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem je obchodní společnost z Brna

Dotčený pozemek na okraji Loun

Zpracovali jsme biologické hodnocení záměru stavby obchodního centra v Lounech. Biologickému hodnocení předcházely přírodovědné průzkumy zaměřené na flóru vyšších rostlin a faunu obratlovců vyjma letounů a ryb.

PŘÍRODOVĚDNÝ PRŮZKUM, klientem je nezisková společnost z Ústí n/L

Zpracovali jsme orientační přírodovědný průzkum druhů obojživelníků - kuňka obecná (Bombina bombina) a čolek velký (Triturus cristatus) na evropsky významných lokalitách (lokality Natura 2000) Háj u Oseka, Kateřina - mokřad, Kopistská výsypka, Strádovský rybník.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem je obchodní společnost z Lišova

Parková rekultivace výsypky
u Sokolova

Zpracovali jsme biologické hodnocení záměru stavby silničního obchvatu Sokolov - Svatava. Biologickému hodnocení předcházelo zpracování přírodovědných průzkumů zaměřených na obratlovce (vyjma ryb a letounů) a květenu vyšších rostlin.

MONITORING A ZÁCHRANNÝ TRANSFER OBOJŽIVELNÍKŮ, klientem je nezisková společnost z Ústí n/L

V měsíci březnu a dubnu 2008 jsme prováděli záchranný transfer obojživelníků přes frekventované silniční komunikace na několika lokalitách v Ústeckém kraji. V rámci této činnosti byl realizován i monitoring obojživelníků.

DENDROLOGICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM, klientem byla obchodní společnost z Lišova

Dendrologický průzkum - Cheb

Zpracovali jsme dendrologický inventarizační průzkum trasy potenciálně dotčené záměrem stavby přeložky silnice II. třídy z Maškova na Svatý Kříž (okr. Cheb). Průzkum byl vyhotoven pro účely zpracování dokumentace EIA.

DENDROLOGICKÝ POSUDEK, klientem byla Kancelář prezidenta republiky, Pražský hrad

Zpracovali jsme dendrologický posudek na lípu stojící v horní části Zlaté uličky na Pražském hradě.

DENDROLOGICKÝ POSUDEK, klientem byla fyzická osoba z Prahy

Strom v obci Bílinka

Zpracovali jsme dendrologický posudek dubu letního v soukromé zahradě v obci Bílinka (okr. Litoměřice). Strom by měl být zakomponován do zahradnických úprav okolí rodinného domu.