Vybrané zakázky za rok 2013:

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ - klientem je obec FPR Group a. s.

Zahájili jsme biologické průzkumy pro účely biologického hodnocení netradičního záměru výrobny a sušárny bylinek u obce Křesín na Litoměřicku.

ODBORNÉ DENDROLOGICKÉ POSUDKY - klientem je město Mnichovo Hradiště

Pro město Mnichovo Hradiště zpracováváme odborné dendrologické posudky. V roce 2013 to je cca 160 stromů.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ - klientem je obec Hrobce

Pracujeme na biologickém hodnocení záměru výstavby malé přístavní laguny pro malá sportovní plavidla na Labi v k. ú. Hrobce. V současnosti zpracováváme podkladové biologické průzkumy

HODNOCENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ - klientem je obec Hrobce

Vyhodnotili jsme vliv výstavby přístaviště malých lodí na Labi v k. ú. Hrobce na krajinný ráz.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ - klientem je Vršanská uhelná a. s.

Zpracováváme biologické průzkumy pro účely biologického hodnocení záměru přeložek sítí (produktovody) v prostoru Hořanské výsypky v souvislosti s postupem povrchové těžby hnědého uhlí v prostoru Slatinice.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ - klientem je Vršanská uhelná a. s.

Pracujeme na biologickém hodnocení záměru přeložky vedení velmi vysokého napětí v prostoru Hořanské výsypky.

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM, EXPERTNÍ ČINNOST - klientem je obec Mariánské Radčice

Pro účely územního řízení k záměru výstavby kanalizace a ČOV v obci Mariánské Radčice jsme zpracovali chiropterologický biologický průzkum v trase jednotlivých projektovaných stok, zároveň poskytujeme další poradenské a expertní služby.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ - klientem je Jesis CZ s. r. o.

Na základě dodaných biologických průzkumů zpracováváme biologické hodnocení záměru výstavby rodinných domů typu chalup v k. ú. Starý Harcov.

ODBORNÉ DENDROLOGICKÉ POSUDKY - klientem jsou Technické služby Most a. s.

Pro město Most zpracováváme odborné dendrologické posudky. V roce 2013 to je 15 stromů.

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - klientem je Aquatest s. s.

Pro účely projektu rekonstrukce části Zdislavského potoka v obci Zdislava jsme provedli biologický průzkum dotčeného toku. Průzkum se zaměřil na rostlinstvo a na faunu ryb, obojživelníků, plazů, ptáků, savců i vybraných skupin bezobratlých živočichů.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ - klientem je Litvínovská uhelná a. s.

Část povrchového lomu ČSA
Část povrchového lomu ČSA

Zahájili jsme práce na biologickém hodnocení záměru postupu těžby hnědého uhlí na lomu ČSA po roce 2014.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ - klientem je soukromá osoba z České Lípy

Zpracovali jsme biologické hodnocení záměru otevření pískovny v místě bývalých vojenských objektů u Mimoně.

HODNOCENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ - klientem je KS CZ Motor Service s. r. o.

Plánovanou stavbu výrobní haly jsme posoudili z hlediska vlivů na stávající krajinný ráz dotčeného krajinného prostoru.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ - klientem je KS CZ Motor Service s. r. o.

Realizovali jsme biologické hodnocení záměru výstavby výrobní haly v k. ú. Chabařovic, zpracovali jsme podkladové biologické průzkumy.

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - klientem je RWE Distribuční služby s. r. o.

Pro účely rekonstrukce části plynovodu v k. ú. obce Lom u Mostu jsme provedli orientační biologický průzkum dotčeného prostoru.

DENDROLOGICKÁ INVENTARIZACE - klientem je firma P6PA + Architects s.r.o.

Provedli jsme inventarizaci vybraných dřevin na pozemcích v ul. Hadovitá v Praze.

PORADENSKÁ A EXPERTNÍ ČINNOST, ODBORNÝ DOZOR, klientem je Vršanská uhelná a. s.

Zajišťujeme odborný dozor při transferech zvláště chráněných druhů z předpolí povrchového dolu, monitoring vybraných zvláště chráněných druhů, provádíme konzultační a poradenskou činnost.

ODBORNÝ DOZOR STAVBY - klientem je firma VRV a. s.

Pokračujeme v odborném dozoru při rekonstrukci nádrže Jordán v městě Tábor.

BIOLOGICKÉ PRŮZKUMY - různí klienti

Zpracovali jsme biologické průzkumy se zaměřením na hnízdní ptactvo a výskyt netopýrů ve 28 domech v Bílině, Krupce, Novosedlicích, Teplicích, Ústí n/L, v Lomu a Proboštově. Průzkumy byly požadovány příslušnými úřady z důvodu zateplování a rekonstrukce těchto objektů.

EXPERTÍZA - VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA BIOTU - klientem je Litvínovská uhelná a. s.

Identifikovali jsme možné vlivy hlubinné těžby chodbicováním bez závalu na biotu Ochranného pilíře pro soubor památek Jezeří v DP Ervěnice, posoudili jsme potenciál těchto vlivů.

PLÁN PÉČE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ - klientem je Krajský úřad Ústeckého kraje

Připravili jsme návrh plánu péče o PR Špičák u Krásného lesa. Cílem bylo navrhnout ekonomicky reálné a dostatečně efektivní zásahy s důrazem na přirozené přírodní procesy.

ODBORNÉ DENDROLOGICKÉ POSUDKY - různí klienti

Zpracováváme odborné dendrologické posudky jednotlivých stromů či větších ploch zeleně.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ - klientem je Litvínovská uhelná a. s.

Dokončili jsme biologické hodnocení záměru výstavby infrastruktury pro individuální zástavbu území rodinnými domy v lokalitě Vyklučeniny u Litvínova.