DENDROLOGICKÉ POSUDKY

Výstupem odborného dendrologického posudku je posouzení zdravotního stavu a biomechanické stability konkrétního stromu. Součástí posudku obvykle bývá doporučení vhodného opatření v případě zjištění provozně bezpečnostních nedostatků.
Máme bohaté zkušenosti s posuzováním jak jednotlivých dřevin, tak i jejich skupin i rozsáhlejších souborů v městské zeleni.

DENDROLOGICKÉ INVENTARIZACE, PRŮZKUMY

Jedná se o soupis (inventarizaci) dřevin a jejich porostů v konkrétním území s uvedením standardních inventarizačních dat (druh, výšky, průměry, obvody, stáří apod.), popisem nedostatků, dendrologické či krajinářské hodnoty. Takto pojaté inventarizace většinou slouží jako podklad pro sadovnické a krajinářské úpravy (v tomto případě poskytujeme zákres dřevin ve formátu dwg).
Máme zkušenosti s dendrologickými inventarizačními průzkumy rozsáhlých území (území dotčená stavbou silnic, rozlehlý zámecký park, zeleň v intravilánu obce apod.) i malých lokalit (parčíky, fragmenty městské zeleně, stromořadí).

SOUPISY DŘEVIN

Jedná se o jednodušší formu dendrologické inventarizace, kdy je zpravidla cílem získat soupis dřevin podle druhů v jednotlivých velikostních kategoriích (většinou podle průměru kmene ve výšce 130 cm nad zemí). Tato zjednodušená forma inventarizace je zpravidla dostačující v případech, kdy se jedné o prosté odstraňování nelesní zeleně, soupisy dřevin slouží např. pro výběr z hlediska dopadů do životního prostředí vhodnější varianty konkrétního záměru, častěji jsou však používány jako podklad pro uložení kompenzačních výsadeb .
Také s touto činností máme bohaté zkušenosti (soupisy dřevin v trasách plánovaných silničních obchvatů, předpolí povrchových dolů aj.).

OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN

I strom má svou hodnotu vyjádřitelnou v penězích. Oceňování dřevin většinou provádíme jako součást dendrologického posudku. K oceňování používáme aktuální metodiku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.