Vybrané zakázky za rok 2014:

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ - klientem je firma ENDURING Tech. s.r.o.

Provedli jsme biologické hodnocení záměru obnovy vodního díla v katastru obce Chlum u Rakovníka.

EXPERTNÍ ČINNOST - klientem je Kancelář prezidenta republiky

V letošním roce jsme zpracovali odborný dendrologický posudek na strom vyrůstající pod Černou věží na Pražském hradě; vypracovali jsme oponentní vyjádření k znaleckému posudku na stromy v Královské zahradě.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ - klientem jsou Báňské projekty Teplice a. s.

Vyhodnotili jsme vlivy na rostliny a živočichy v souvislosti se vznikem poklesové kotliny při hlubinné těžbě hnědého uhlí v dobývacím prostoru Centrum II (okr. Most).

DENDROLOGICKÁ INVENTARIZACE - klientem je firma Codeco, a. s., Real Estate Development

Zpracovali jsme inventarizaci dřevin na pozemcích určených k zástavbě v katastrálním území Karlín (Praha 9).

DENDROLOGICKÁ INVENTARIZACE - klientem je firma Codeco, a. s., Real Estate Development

Zpracovali jsme inventarizaci dřevin na pozemcích určených k zástavbě v katastrálním území Kbely (Praha 9).

DENDROLOGICKÁ INVENTARIZACE - klientem je firma Na Stárce s. r. o.

Vyhotovili jsme aktualizaci staršího dendrologického průzkumu pozemků určených k zástavbě v k. ú. Košíře (Praha 5).

BIOMONITORING - klientem je Vršanská uhelná a. s.

I v letošním roce jsme prováděli monitoring vybraných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v těžebním prostoru Vršanské uhelné a. s.

BIOMONITORING - klientem je Vršanská uhelná a. s.

Realizovali jsme monitoring pozdně letní a podzimní aktivity obojživelníků v blízkém okolí vybraných mokřadů vnitřní výsypky lomu Vršany.

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - klientem je firma QINN INVEST s. r. o.

Zpracovali jsme biologický průzkum vybraných pozemků v městě Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - klientem jsou Báňské projekty Teplice a. s.

Biologický průzkum sedimentačních nádrží u silnice I/7 u Křimova.

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - klientem je město Litvínov

Biologický průzkum zeleně určené k rekonstrukci (Nový hřbitov, ul. S. K. Neumana, ul. Jiráskova). Průzkum byl zaměřený na ptactvo, netopýry a vybrané bezobratlé živočichy.

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - klientem je firma METALL QUATRO spol. s r.o.

Biologický průzkum vybraných prvků zeleně v areálu litvínovského gymnázia.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ - klientem je obec Hrobce

Dokončili jsme biologické hodnocení záměru výstavby malého přístaviště na Labi v k. ú. Hrobce.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ - klientem je Severní energetická a. s.

Dokončili jsme biologické hodnocení záměru postupu těžby hnědého uhlí na lomu ČSA po roce 2014.

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - klientem je Vršanská uhelná a. s.

Zpracovali jsme biologický průzkum území dotčeného stavbou přeložek inženýrských sítí v prostoru Hořanské výsypky.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ - klientem je Envikon s. r. o., Česká Lípa

Realizovali jsme biologické hodnocení záměru přeložky vrchního vedení VVN (V144) do prostoru Hořanské výsypky, a to včetně podkladových biologických průzkumů.

BIOLOGICKÝ DOZOR - klientem je firma VRV a. s.

V letošním roce jsme pokračovali v odborném dozoru při rekonstrukci nádrže Jordán v městě Tábor. 

BIOLOGICKÉ PRŮZKUMY - různí klienti

Zpracovali jsme biologické průzkumy se zaměřením na hnízdní ptactvo a výskyt netopýrů v 25 objektech v Bílině, Litvínově, Teplicích, Dubí, Krupce, Lomu, Meziboří, Hrobčicích, Mostu, Měrunicích. Průzkumy byly požadovány příslušnými úřady z důvodu zateplování a rekonstrukce těchto objektů.

BIOLOGICKÝ DOZOR - různí klienti

Provádíme biologický dozor na stavbách i při kácení dřevin.

ODBORNÉ DENDROLOGICKÉ POSUDKY - různí klienti

Zpracováváme odborné dendrologické posudky jednotlivých stromů či větších ploch zeleně. V roce 2014 v Mostě, v Sokolově, Praze, v Hrobčicích, Dubí, Žatci, Děčíně, Brništi, Libochovicích, Krychnově, Mirošovicích, Oseku.