Vybrané zakázky za rok 2012:

ODBORNÉ DENDROLOGICKÉ POSUDKY - klientem je město Mnichovo Hradiště

Zpracovali jsme odborné dendrologické posudky a rámcové zásady péče o stromovou zeleň v prostoru bývalého letního kina v Mnichově Hradišti.

ODBORNÉ DENDROLOGICKÉ POSUDKY - klientem je firma Ideal Standard s. r. o.

Zpracovali jsme odborné dendrologické posudky na 137 dřevin v areálu továrny na sanitární keramiku v Teplicích.

DENDROLOGICKÁ INVENTARIZACE - klientem je firma Litvínovská uhelná a. s.

Porost na řešeném pozemku
v k. ú. Horní Litvínov

Provedli jsme inventarizaci dřevin na pozemku 9ha v k. ú. Horní Litvínov.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ - klientem je firma Slaten s. r. o.

Hodnotíme vlivy záměru změny využití pozemku v územním plánu obce Hamr na Jezeře na rostliny a živočichy.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ - klientem je firma Slaten s. r. o.

Brownfield v k. ú. Hradčany

Provedli jsme biologické hodnocení záměru výstavby a provozu haly na recyklaci a zpracování pryžového a plastového granulátu v katastrálním území Hradčany - obec Ralsko.

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - klientem je firma Contera Investment s. r. o.

Realizovali jsme biologický průzkum a posouzení potenciálu bioty na pozemku v průmyslové zóně Krupka

BIOLOGICKÝ DOZOR - různí klienti

Dozorujeme rekonstrukci, zateplení panelového domu v ulici Jiráskova v Bílině; provádíme dozor při realizaci managementového opatření v Přírodní památce Velká Volavka.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ - klientem je firma Jesis CZ s. r. o.

Řešené území v k. ú. Hrbovice

Realizovali jsme biologické hodnocení záměru výstavby a provozu haly na recyklaci a zpracování pryžového, plastového a textilního granulátu v katastrálním území Hrbovice poblíž Ústí nad Labem.

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - klientem je firma Envigeo s. r. o.

Zpracovali jsme biologický průzkum zaměřený na ptactvo v části území bývalých chomutovských železáren.

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - klientem je zahrádkářský svaz ZO č. 46

Malé nádrže v zahrádkářské kolonii
jsou využívány k rozmnožování obojživelníků

Provádíme zoologický průzkum v prostoru zahrádkářské kolonie na Libeňském ostrově v Praze. Průzkum je zaměřen na obratlovce (včetně letounů) a zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů.

ODBORNÉ DENDROLOGICKÉ POSUDKY - klientem je město Mnichovo Hradiště

Vyhotovili jsme odborné dendrologické posudky 221 stromů v Mnichově Hradišti. Součástí posudků jsou u jednotlivých stromů i návrhy zásahů.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ - klientem je firma Litvínovská uhelná a. s.

Vyklučeniny u Litvínova

Zpracováváme biologické hodnocení záměru výstavby infrastruktury pro individuální zástavbu území rodinnými domy v lokalitě Vyklučeniny u Litvínova. Jako podklad pro biologické hodnocení provádíme i biologické průzkumy.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ - jeho aktualizace, klientem je firma PM Aliance a. s.

Provedli jsme aktualizaci biologického hodnocení záměru obnovy MVE na Labi - Harta. Důvodem aktualizace bylo navržení úpravy dna nad jezem a pod ním z důvodu optimalizace podmínek pro rheofilní a rheobiontní organizmy.

DENDROLOGICKÁ INVENTARIZACE, klientem je firma P6 Projekt Architekti s. r. o.

Jižní část zámeckého parku Lužec

Inventarizovali jsme dřevinnou zeleň v katastru obce Lužec včetně zámeckého parku.

ODBORNÝ DOZOR STAVBY - klientem je firma VRV a. s.

Pokračujeme v odborném dozoru při revitalizaci nádrže Jordán v městě Tábor.

DENDROLOGICKÁ INVENTARIZACE, klientem je firma P6 Projekt Architekti s. r. o.

Pozemek v Michli

Provedli jsme inventarizaci dřevin na pozemcích v Praze Michli.

BIOLOGICKÉ PRŮZKUMY - klientem jsou stavební firmy a majitelé bytových jednotek

Zpracovali jsme biologické průzkumy se zaměřením na hnízdní ptactvo a výskyt netopýrů v dalších 12 panelových domech v Bílině a Duchcově. Průzkumy byly požadovány příslušnými úřady z důvodu zateplování těchto objektů. Provedena kontrola realizovaných opatření u jednoho domu dle vyžádání orgánu ochrany přírody.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ, klientem je společnost Jesis CZ s. r. o.

Rybníčky ve Volfarticích

Vyhodnotili jsme vlivy záměru stavby revitalizace rybníčků v obci Volfartice na Českolipsku.

PORADENSKÁ A EXPERTNÍ ČINNOST, ODBORNÝ DOZOR, klientem je Vršanská uhelná a. s.

Zpracování plánu transferů z předpolí lomu Vršany a jeho průběžná aktualizace. Vyhotovení plánu průběžného monitoringu vybraných zvláště chráněných druhů ovlivňovaných povrchovou těžbou hnědého uhlí. Zajišťujeme odborný dozor při transferech zvláště chráněných druhů z předpolí povrchového dolu, monitoring vybraných zvláště chráněných druhů, provádíme konzultační a poradenskou činnost.