Vybrané zakázky za rok 2010:

HODNOCENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ, klientem je společnost z Prahy

Posoudili jsme vliv záměru fotovoltaické elektrárny Ralsko 2 na krajinný ráz.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. č. 114/92 Sb., klientem je obchodní společnost z Prahy

Vyhodnotili jsme vlivy záměru fotovoltaické elektrárny v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko - Kuřivody na rostliny a živočichy. Jako podklad pro hodnocení jsme použili již zpracované biologické průzkumy.

IMPLEMENTACE NATURA 2000 v Ústeckém kraji, klientem je Krajský úřad Ústeckého kraje

Vnitřní část rašeliniště U jezera

V roce 2010 jsme zpracovali celkem 21 dílčích zakázek v souvislosti s 2. etapou implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji. Jednalo se o biologické inventarizační průzkumy, resp. etapové zprávy u průzkumů s termínem ukončení až v roce 2011, návrhy na vyhlášení zvláště chráněných území a návrhy plánů péče.

HODNOCENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ, klientem je společnost z Moravské Třebové

Posoudili jsme vliv záměru připravované stavby bioplynové stanice v obci Podsedice (okr. Litoměřice) na krajinný ráz.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. č. 114/92 Sb., klientem je obchodní společnost z Prahy

Bývalá pískovna Spomyšl a Jeviněves

Vyhotovili jsme biologické hodnocení záměru výstavby fotovoltaické elektrárny v prostoru bývalé pískovny na katastru obcí Spomyšl a Jeviněves (okres Mělník). Biologické hodnocení vycházelo z již provedených průzkumů, které jsme doplnili a aktualizovali.
Navrhli jsme text žádosti o výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, jako konzultanti jsme byli nápomocni při projektování kompenzačních opatření ve vztahu k ochraně bioty.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. č. 114/92 Sb., klientem je obchodní společnost z Teplic

Zpracovali jsme biologické hodnocení záměru obnovy malé vodní elektrárny na Labi ve Vrchlabí (okr. Trutnov). Důležitým podkladovým materiálem byl ichtyologický průzkum dotčeného úseku řeky, který pro nás realizoval Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický.

DENDROLOGICKÝ POSUDEK, klientem je Kancelář prezidenta republiky

odnocený ořešák na nádvoří
Nejvyššího purkrabství

Zpracovali jsme odborný posudek na ořešák královský na nádvoří Nejvyššího purkrabství v areálu Pražského hradu.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. č. 114/92 Sb., klientem je obchodní společnost z Prahy IV

Zpracovali jsme biologické hodnocení záměru stavby fotovoltaické elektrárny v obci Hřibojedy (okr. Trutnov). Jako podklad pro studii byl proveden biologický průzkum se zaměřením na vyšší rostliny a vybrané skupiny obratlovců.

HODNOCENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ, klientem je společnost z Prahy IV

Umístění FVE Hřibojedy

K záměru výstavby fotovoltaické elektrárny v obci Hřibojedy (okr. Trutnov) jsme posoudili vlivy na krajinný ráz.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. č. 114/92 Sb., klientem je obchodní společnost z Chrastavy

Zpracovali jsme biologické hodnocení vlivů záměru instalace fotovoltaické elektrárny v místě bývalých vyluhovacích polí v areálu státního podniku Diamo. Jako podklad pro hodnocení jsme provedli orientační biologické průzkumy se zaměřením na cévnaté rostliny a obratlovce.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. č. 114/92 Sb., klientem je obchodní společnost z Chrastavy

Prostor plánovaný k instalaci FVE

Na základě již provedených biologických průzkumů jsme zpracovali biologické hodnocení záměru stavby fotovoltaické elektrárny na okraji obce Bradlec (okr. Mladá Boleslav).

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. č. 114/92 Sb., klientem je obchodní společnost z Prahy IV

Vyhotovili jsme biologické hodnocení záměru stavby fotovoltaické elektrárny u obce Nové Dvory (okr. Litoměřice). Jako podklad pro studii jsme zpracovali biologické průzkumy zaměřené na vyšší rostliny a vybrané skupiny obratlovců.

DENDROLOGICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM, klientem je projekční kancelář z Prahy

Zámecký park v Chlumu u Třeboně

Vyhotovili jsme dendrologický inventarizační průzkum části zámeckého parku v obci Chlum u Třeboně (okr. Jindřichův Hradec).

NÁVRH OZELENĚNÍ, klientem je projekční kancelář z Prahy

Na základě zjištěného koeficientu zeleně jsme vypracovali návrh ozelenění prostoru rekonstrukce obytného domu v Praze Nuslích.

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM, klientem je obchodní společnost z Lišova

Již nevyužívaná mokrá deponie
popílku - Vtelno

Zpracováváme biologický průzkum lokality poblíž obce Vtelno (okr. Most). Průzkum bude jedním z podkladů pro další využití lokality.

DENDROLOGICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM, klientem je akciová společnost z Holešova

Zpracovali jsme dendrologický inventarizační průzkum pozemků dotčených stavbou bytového domu v Praze Strašnicích.

DENDROLOGICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM, klientem je Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Pozemky dotčené stavbou
depozitáře musea

Zpracovali jsme dendrologický průzkum pozemků dotčených stavbou depozitáře Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. č. 114/92 Sb., klientem je společnost z Dobříně

Zhotovili jsme biologické hodnocení záměru stavby fotovoltaické elektrárny u obce Záluží (okr. Litoměřice). Jako podklad pro hodnocení byly provedeny biologické průzkumy dotčeného území se zaměřením na cévnaté rostliny a z živočichů na relevantní skupiny obratlovců.