Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D.

BIOLOGICKO-EKOLOGICKÉ EXPERTÍZY
A PORADENSTVÍ

Náš tým

Ing. et Ing. Pavel Jaroš, Ph.D.

Vedoucí kanceláře

Specializace: biologie, ekologie, regenerace krajiny, dendrologie, náročnější metody srovnávací a vyhodnocovací analýzy, sofistikované a speciální expertízy s využitím obecných či speciálních (na míru vytvořených) matematických postupů, krajinný ráz.

Autorizace/licence: autorizovaná osoba k provádění biologických hodnocení ve smyslu §67, podle §45i zák. č. 114/1992Sb.

Státní doktorské zkoušky: ochrana ŽP v průmyslu, geobotanika, ochrana vod

Doktorské zkoušky (výběr): ekologie, krajinná ekologie a krajinné plánování, legislativa, organizace a řízení životního prostředí, regenerace krajiny ovlivněné důlní a ostatní průmyslovou činností, geochemie ŽP

Ostatní zkoušky (výběr): dendrologie, posuzování vlivů na ŽP, krajinná tvorba, odborná způsobilost dle zákona č. 114/1992Sb.

 RNDr. Jiří Vávra, CSc.

Externí spolupracovník

Specializace: botanika, geobotanika, lepidopterologie, zoologie suchozemských obratlovců.Bc. Vít Tejrovský

Externí spolupracovník

Specializace: ornitologie, chiropterologie

Autorizace/licence: registrovaný člen České společnosti pro ochranu netopýrů, č. reg. 132webdnes.cz
©2014, Ing. Pavel Jaroš