Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D.

BIOLOGICKO-EKOLOGICKÉ EXPERTÍZY
A PORADENSTVÍ

Hodnocení vlivů na krajinu

HODNOCENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ

Co je krajinný ráz?

Krajinný ráz je přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Je definován rysy a znaky, které vytvářejí jeho jedinečnost, originalitu - morfologie terénu, charakter vodních toků a ploch, vegetační kryt, hospodářské využití, forma osídlení. Krajinný ráz je souhrnem příznačných znaků, vlastností, jevů a hodnot určité krajiny, vytvářejících její celkový charakter. Podle uspořádání znaků, které ji vytvářejí, jejich vztahů a měřítek lze rozlišit celou řadu typů krajiny.

V čem spočívá ochrana krajinného rázu?

Ochrana krajinného rázu spočívá v ochraně pozitivních znaků určité charakteristiky a v eliminaci negativního projevu znaků, které jsou obecně vnímány jako nepřijatelné či rušivé. Za tímto účelem se provádí hodnocení, jehož cílem je posouzení vlivu záměru nebo stavby na krajinný ráz nebo vyhodnocení pozitivních znaků a hodnot krajinného rázu určitého území za účelem návrhu jejich ochrany.

Jak Vám pomůžeme?

Zpracujeme pro Vás posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz. V současnosti využíváme metodický postup, který využívá principu prostorové a charakterové diferenciace území s ohledem na přírodní podmínky a způsob organizace a využívání území v historických souvislostech.
Máme zkušenosti s hodnocením vlivů na krajinný ráz u rozsáhlých záměrů povrchové těžby surovin i u prostorově omezenějších projektů, např. výstavby fotovoltaické elektrárny.

webdnes.cz
©2014, Ing. Pavel Jaroš