Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D.

BIOLOGICKO-EKOLOGICKÉ EXPERTÍZY
A PORADENSTVÍ

Biologický dozor

BIOLOGICKÝ DOZOR

Co je biologický dozor?

V podmínkách realizace některých stavebních záměrů může být uložena stavebníkovi povinnost zajistit biologický dozor odborně způsobilou osobou, která fundovaně zajistí správnou realizaci opatření ve vztahu k ochraně rostlin a živočichů, ev. může řešit některé další problémy, které se během stavby ve vztahu k ochraně přírody vyskytnou.

Jak biologický dozor probíhá?

Nejčastější formou biologického dozoru je navštěvování staveniště a kontrola prováděných a realizovaných opatření v klíčových etapách stavby, nejedná se tedy o permanentní přítomnost biologického dozoru na staveništi. V akutních případech nenadálých situací na stavbě bývá biologický dozor vždy dostupný na telefonu připraven bezodkladně staveniště navštívit a problém na místě řešit, samozřejmostí jsou konzultace a rady k vyřešení konkrétní situace. Formálním výstupem činnosti biologického dozoru jsou buď zápisy do stavebního deníku, ev. se může jednat o samostatné zprávy doplněné např. fotodokumentací.

Jak Vám pomůžeme?

Zajistíme pro Vás výkon biologického dozoru odborně způsobilou osobou.

webdnes.cz
©2014, Ing. Pavel Jaroš