Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D.

BIOLOGICKO-EKOLOGICKÉ EXPERTÍZY
A PORADENSTVÍ

Biologická hodnocení

HODNOCENÍ podle podle §67 zák. č. 114/1992 Sb. zpracované autorizovanou osobou

Co je hodnocení podle §67 zák. č. 114/1992Sb.?

Jedná se o komplexní expertízu představující rozšíření původně tzv. biologického hodnocení o další aspekty ochrany přírody v souvislosti se změnou stavebního zákona ve snaze o urychlení a zjednodušení povolovacího procesu staveb (záměrů). Expertíza hodnotí vlivy konkrétního záměru na zájmy chráněné podle části druhé (obecná ochrana přírody a krajiny), třetí (zvláštní územní ochrana) a páté (zvláštní druhová ochrana) zákona o ochraně přírody a krajiny (zák. č. 114/1992Sb.). Součástí hodnocení je i návrh opatření k vyloučení nebo alespoň zmínění negativních účinků, ev. i návrh kompenzačních opatření. Hodnocení může zpracovávat pouze osoba k tomu autorizovaná Ministerstvem životního prostředí ČR.

Proč, kdy a kde jehodnocení vlivů nutné?

Hodnocení vlivů je nutné v případech, kdy zamýšlený záměr představuje závažný zásah, který by mohl ohrozit vybrané zájmy státní ochrany přírody. V případě pochybností o závažnosti zásahu a jeho rozsahu z hlediska zájmů ochrany přírody může ten, kdo jej zamýšlí uskutečnit, požádat o stanovisko příslušný orgán ochrany přírody. Orgán ochrany přírody vydá odůvodněné stanovisko k závažnosti zásahu a rozsahu dotčených zájmů do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Jak Vám pomůžeme?

Zpracujeme pro Vás hodnocení vlivů jakéhokoliv záměru. Máme bohaté zkušenosti s rozsáhlými záměry v oblasti dopravy, energetiky, průmyslu i s menšími projekty v podobě obytných komplexů, obchodních center, odpočinkových a sportovních areálů a jednotlivých menších staveb. Efektivně pomůžeme jak s nekonfliktními projekty např. typu stavby rybího přechodu na potoce s hrází malé vodní elektrárny, tak i s relativně problematickými plány (např. otvírka povrchového velkolomu, silniční obchvaty, malé vodní elektrárny apod.).

 

webdnes.cz
©2014, Ing. Pavel Jaroš