ING. PAVEL C. JAROŠ

BIOLOGICKO-EKOLOGICKÉ EXPERTÍZY
A PORADENSTVÍ

Biologická hodnocení

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. č. 114/1992 Sb. zpracované autorizovanou osobou

Co je biologické hodnocení?

Biologické hodnocení (nebo hodnocení vlivů) je komplexní expertíza, která hodnotí vlivy konkrétního záměru, stavby a jejich účinky na rostliny, živočichy, zvlášť pak dřeviny, významné krajinné prvky, jeskyně, krajinný ráz, přírodní parky, přechodně chráněné plochy, zvláště chráněná území, památné stromy a zvláště chráněné druhy. Součástí hodnocení je i návrh opatření k vyloučení nebo alespoň zmínění negativních účinků, ev. i návrh kompenzačních opatření. Hodnocení může zpracovávat pouze osoba k tomu autorizovaná Ministerstvem životního prostředí ČR.

Proč, kdy a kde jehodnocení vlivů nutné?

Hodnocení vlivů je nutné v případech, kdy zamýšlený záměr představuje závažný zásah, který by mohl ohrozit vybrané zájmy státní ochrany přírody. V případě pochybností o závažnosti zásahu a jeho rozsahu z hlediska zájmů ochrany přírody může ten, kdo jej zamýšlí uskutečnit, požádat o stanovisko příslušný orgán ochrany přírody. Orgán ochrany přírody vydá odůvodněné stanovisko k závažnosti zásahu a rozsahu dotčených zájmů do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Jak Vám pomůžeme?

Zpracujeme pro Vás hodnocení vlivů jakéhokoliv záměru. Máme bohaté zkušenosti s rozsáhlými záměry v oblasti dopravy, energetiky, průmyslu i s menšími projekty v podobě obytných komplexů, obchodních center, odpočinkových a sportovních areálů a jednotlivých menších staveb. Efektivně pomůžeme jak s nekonfliktními projekty např. typu stavby rybího přechodu na potoce s hrází malé vodní elektrárny, tak i s relativně problematickými plány (např. otvírka povrchového velkolomu, silniční obchvaty, malé vodní elektrárny apod.).

 

webdnes.cz
©2014, Ing. Pavel Jaroš