ING.PAVEL C. JAROŠ

BIOLOGICKO-EKOLOGICKÉ EXPERTÍZY
A PORADENSTVÍ

Biologická hodnocení

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. č. 114/1992 Sb. zpracované autorizovanou osobou

Co je biologické hodnocení?

Biologické hodnocení je odborná zpráva obsahující zjištění, popis a vyhodnocení současného stavu určitého území z hlediska planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Zabývá se přímými a nepřímými vlivy konkrétního záměru na rostliny a živočichy, hodnotí jejich významnost. Biologické hodnocení posuzuje vliv záměru na přírodu od výstavby, v období funkce a provozu až po odstranění stavby. Součástí biologického hodnocení jsou doporučení k odstranění, zmírnění či kompenzaci negativních dopadů záměru, případně také výběr z hlediska přírody vhodnější varianty záměru. Obsah biologického hodnocení upravuje vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. (§18).

Proč a kde je biologické hodnocení nutné?

Biologické hodnocení je zpravidla nutné v případech, kdy zamýšlený záměr představuje ohrožení zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.). O nutnosti zpracování biologického hodnocení rozhoduje orgán ochrany přírody příslušný k povolení zamýšleného záměru. Zpracovatel biologického hodnocení musí být držitelem autorizace udělené Ministerstvem životního prostředí ČR.

Jak Vám pomůžeme?

Zpracujeme pro Vás biologické hodnocení jakéhokoliv záměru. Máme bohaté zkušenosti s rozsáhlými záměry v oblasti dopravy, energetiky, průmyslu i s menšími projekty v podobě obytných komplexů, obchodních center, odpočinkových a sportovních areálů a jednotlivých menších staveb. Efektivně pomůžeme jak s nekonfliktními projekty např. typu stavby rybího přechodu na potoce s hrází malé vodní elektrárny, tak i s relativně problematickými plány (např. otvírka povrchového velkolomu, silniční obchvaty, malé vodní elektrárny apod.).

V případě, že biologické hodnocení bude jednou z příloh oznámení záměru či dokumentace EIA, zpracujeme pro Vás přímo kapitoly týkající se fauny a flóry, zhodnocení kvality životního prostředí z hlediska jeho únosného zatížení, hodnocení vlivů záměru na faunu a flóru, opatření k prevenci (vyloučení, snížení, kompenzaci) nepříznivých vlivů na životní prostředí aj.

Využíváme vlastní metody hodnocení významnosti vlivů a jejich dopadu na faunu a flóru. K porovnávání variant používáme metody multikriteriální analýzy.

Naší prvořadou snahou je, nalézt cestou doporučení a modifikací takové řešení Vašeho záměru, které bude z hlediska dopadů na rostliny a živočichy přijatelné.

webdnes.cz
©2014, Ing. Pavel Jaroš